DU LỊCH 

Trả trực tiếp nợ Chính phủ đến năm 2030 không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước.

Rate this post

Đây là nội dung vừa được đại diện Bộ Tài chính cho biết tại Hội nghị phổ biến Chiến lược nợ công đến năm 2030, do Bộ này phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tổ chức.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, để góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt Chiến lược Nợ công đến năm 2030.

Chiến lược này đặt ra một số chỉ tiêu cân đối lớn như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% / năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD. Cùng với việc phấn đấu bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) đến năm 2030 khoảng 3% GDP.

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là nợ công không quá 60% GDP. Cùng với đó, nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP. Trên cơ sở đó, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, Chiến lược Nợ công đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 cùng với các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Chiến lược của Quốc hội. để phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế – xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay và trả nợ công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đây là một trong 9 chiến lược nhánh trong hệ thống chiến lược tổng thể của ngành tài chính, là cơ sở quan trọng để tiếp tục cải cách quản lý nợ công theo hướng bền vững, hiệu quả, bảo đảm an toàn, an ninh nợ. tài chính quốc gia ”, ông Tạ Anh Tuấn nói.

Theo Thứ trưởng Tuấn, chiến lược nợ công đề ra 6 định hướng lớn trong huy động và sử dụng vốn vay và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chiến lược.

Cụ thể, chiến lược này bao gồm tập trung hoàn thiện thể chế chính sách và công cụ quản lý nợ; tổ chức triển khai các công cụ, biện pháp quản lý nợ hiện đại; huy động, quản lý và sử dụng nợ có hiệu quả; phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn trong nước; quản lý các nghĩa vụ nợ tiềm tàng; cơ cấu tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra, kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin.

Theo chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay và trả nợ công năm 2022 của Bộ Tài chính, riêng năm 2022, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ lên tới 673.546 tỷ đồng.

Trên đây gồm: vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương 450.000 tỷ đồng và vay trả nợ gốc ngân sách trung ương 196.149 tỷ đồng (bằng dự toán Quốc hội thông qua); huy động vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để cho vay khoảng 26.697 tỷ đồng.

Về nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, dự kiến ​​tổng mức trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 khoảng 1,19 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,04 triệu tỷ đồng, trả nợ cho vay lại. khoảng 146.000 tỷ đồng.

Bài viết liên quan

Leave a Comment