• Tue. Dec 5th, 2023

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Không để tham nhũng chính sách, ‘lợi ích nhóm’ trong xây dựng pháp luật về đất đai

ByBich Ngoc

Jan 26, 2023
Rate this post

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách. chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng đoàn, đảng đoàn trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất (hoàn thành vào năm 2023). Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đất đai (từ năm 2022).

Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết, thi hành Luật Đất đai năm 2013 và một số luật có liên quan; chuẩn bị hồ sơ Luật Đất đai (sửa đổi) và các dự án luật liên quan để trình Quốc hội xem xét, thông qua (chủ yếu hoàn thành trong quý IV / 2022). Đồng thời, thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 18; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết này xong vào năm 2024.

Ban cán sự đảng Chính phủ cũng được giao nhiệm vụ thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 18 theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 18.

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chủ động giám sát quá trình xây dựng pháp luật về đất đai, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật về đất đai.

Bộ Chính trị yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 18 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm đất đai.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai nêu trên. các khu vực theo Nghị quyết 18 và các quy định của pháp luật để huy động và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *