Tôi không chắc liệu bài đăng Fanart Friday có phù hợp hơn với Beneath the Tangles, nơi anime gặp gỡ niềm tin, hơn bài đăng này hay không.

[Hoa này]「Thánh George giết rồng」 ☆

in lại với sự cho phép