DU LỊCH 

Phát triển các ngành nghề truyền thống gắn với du lịch

Rate this post

Dự án nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển các sản phẩm ngành nghề truyền thống có thế mạnh trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển du lịch và định hướng phát triển bền vững ngành nghề truyền thống Kiên Giang giai đoạn 2021-2025. , định hướng 2030.

Các mục tiêu cụ thể gồm: Khảo sát, đánh giá thực trạng các sản phẩm truyền thống đang được khai thác phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; khảo sát, đánh giá các sản phẩm tiềm năng có thể khai thác để phát triển thành sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nâng cấp sản phẩm các ngành nghề truyền thống đang và sẽ khai thác du lịch trở thành sản phẩm phục vụ du lịch và định hướng phát triển bền vững các ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 08 làng nghề truyền thống được đưa vào khai thác du lịch gồm: sản xuất nước mắm (Phú Quốc, Kiên Hải); nuôi cấy ngọc trai (Phú Quốc); sản xuất rượu sim (Phú Quốc); nghề đan cỏ truyền thống (Giang Thành); trồng tiêu (Phú Quốc); nghề làm khô (Kiên Hải, Phú Quốc, Hà Tiên); Nghề đan lục bình (Gò Quao) và nghề nuôi cá bè, làng chài (Kiên Hải, Phú Quốc). Định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh có 22 làng nghề truyền thống được đưa vào khai thác du lịch.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 2022 – 2025, điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh sau COVID-19. Trong đó, lấy Phú Quốc – Hà Tiên làm trung tâm để phát triển du lịch làng nghề; hoàn thiện tiêu chí lựa chọn sản phẩm nghề truyền thống phục vụ du lịch; xây dựng kế hoạch mở cửa du lịch làng nghề cho du khách một cách an toàn, bên cạnh việc thử nghiệm các chương trình du lịch mới; đầu tư cải tiến các sản phẩm hiện có; bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch (bao gồm cả hướng dẫn viên và nghệ nhân tại các làng nghề); xây dựng kế hoạch quảng bá, hỗ trợ các làng nghề có tiềm năng cao trong xúc tiến du lịch; kiểm tra, đánh giá lại tác động môi trường của hoạt động sản xuất làng nghề.

Giai đoạn 2026 – 2030: Hình thành và ổn định hệ thống làng nghề truyền thống / sản phẩm phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Xây dựng bản đồ làng nghề theo mức độ tiềm năng phát triển du lịch; tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống có thương hiệu và đáp ứng thị hiếu của các thị trường khách hàng khác nhau; tổng kết kinh nghiệm phát triển du lịch làng nghề ở Phú Quốc và Hà Tiên giai đoạn trước; tập trung quảng bá, phát triển các chương trình du lịch làng nghề gắn với du lịch sinh thái; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các sở, ban, ngành về bảo tồn làng nghề truyền thống cho các giai đoạn tiếp theo.

Có 08 nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu của Đề án, bao gồm: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn làng nghề, nghề truyền thống và các ngành nghề nông thôn có tiềm năng du lịch cao trên quan điểm làng nghề / ngành nghề. Truyền thống là tài nguyên du lịch để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch làng nghề. Đào tạo và tăng cường nguồn nhân lực phục vụ du lịch làng nghề / nghề truyền thống; hỗ trợ nghệ nhân gắn bó với nghề và đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề; liên kết với các cơ sở đào tạo của tỉnh để quảng bá, tuyển chọn, mời các nghệ nhân từ các làng nghề truyền thống về truyền dạy, hướng dẫn; đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, hướng dẫn người dân làng nghề / nghề truyền thống tổ chức, kinh doanh du lịch, văn hóa, du lịch, du lịch cộng đồng và trở thành hướng dẫn viên tại chỗ. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các điểm du lịch làng nghề truyền thống đã có hoạt động du lịch trước đây để quảng bá du lịch làng nghề của tỉnh, đồng thời làm cơ sở rút kinh nghiệm, xây dựng các chính sách, quy định, hướng dẫn cụ thể cho làng nghề. du lịch.

Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm du lịch tham quan làng nghề, nhằm tăng hiệu quả sản xuất làng nghề truyền thống và hoạt động du lịch. Xây dựng thương hiệu chung cho các sản phẩm thủ công truyền thống, thiết kế thành các mặt hàng lưu niệm mang dấu ấn địa phương nhưng thuận tiện hơn cho du khách trong quá trình vận chuyển. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch mới từ các làng nghề truyền thống. Bảo vệ môi trường du lịch, giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất. Ngoài việc tạo không gian thích hợp cho việc tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, việc bảo vệ môi trường du lịch còn góp phần phát triển làng nghề theo hướng bền vững: bảo tồn văn hóa địa phương, góp phần đưa làng nghề phát triển bền vững. nâng cao mức sống của người dân và phát triển kinh tế, đồng thời giảm thiểu tác động của các hoạt động sản xuất cũng như hoạt động du lịch đến môi trường …

Bài viết liên quan

Leave a Comment