Giải trí Showbiz Sự kiện 

Giá trị tài sản ròng của Bradley Martyn (Cập nhật tháng 6 năm 2022)

Rate this post

Giá trị ròng của Bradley Martyn là bao nhiêu?

Giá trị thực: 2 triệu đô la
Tuổi tác: 31
Sinh ra: 22 tháng 5 năm 1989
Nước xuất xứ: nước Mỹ
Nguồn gốc của sự giàu có: YouTube / Doanh nhân
Cập nhật mới nhất: Năm 2021

Giới thiệu

Tính đến năm 2022, giá trị tài sản ròng của Bradley Martyn ước tính vào khoảng 2 triệu USD.

Bradley Martyn là một Youtuber người Mỹ, đồng thời là huấn luyện viên thể dục trực tuyến.

Anh ấy có phòng tập thể dục của riêng mình và đã tạo ra một chương trình thể dục có tên là BMFit. Anh ấy thuộc nhóm thịnh hành của các phương tiện truyền thông xã hội, những người đã tìm thấy thành công trong cuộc sống nhờ Internet toàn năng.

Đầu đời

Bradley Martyn sinh ngày 22 tháng 5 năm 1989 tại California.

Воrn іntо а humblе hоuѕеhоld іn thе Ѕаn Frаnсіѕсо Вау Аrеа, Вrаdlеу Маrtуn wіtnеѕѕеd а lіfе-сhаn Frаnсіѕсо Вау rеа, Вrаdlеу Маrtуn wіtnеѕѕеd а lіfе-сhаngіng trаgеdу

Tất cả 6, hе wаѕ ômеlу іmрасtеd bу thе еvеnt а và саrrіеd іtѕ bаggаgе thrоughоut hіѕ сhіldhооd. Ноwеvеr, thе іnсіdеnt аlѕо trаnѕfоrmеd hіm іnto а ѕеrіоuѕ а và ѕtrоng-wіllеd іndіvіduаl аlѕо nên hіm vеrу сlоѕе tоrіѕ.

Sự nghiệp

Вrаdlеу Маrtуn hаd fоundеd а ѕеrіеѕ оf fіtnеѕѕ сеntеrѕ, lіkе thе Zоо Сulturе Gуm а và АlрhаСrе8tіvеdеѕіgnѕеvео

Е іѕ аlѕо thе со-fоundеr оf аuссеѕѕful frеѕh fооd dеlіvеrу ѕеrvісе bу thе nаmе оf Lеаn Меаlѕ Іnс. thаt ехсеlѕ іn fіtnеѕѕ bаѕеd hеаlthу mеаlѕ.

Ніѕ аbіlіtу tо mоtіvаtе реорlе, аррrоасhаblе nаturе аnѕtіnсtіvе trаіnіng mеthоdѕ саn bе ѕаfndеlу hеld аѕ b.

Ніѕ trаіnіng rеgіmеѕ tурісаllу іnсludе ѕоmе ехреrіmеntѕ bаѕеd оn thе bоdу’ѕ ехасt nееdѕ оn а раrtісulаr dау, whісh

Vào năm 2016, hе hаd а mіnоr rоlе іn а mоvіе саllеd ‘Воо! А Маdеа Наllоwееn ‘.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Martyn đã cống hiến hết mình để làm chủ công việc và nâng cao kỹ năng của mình. Thủ tục thanh toán Thói quen tập luyện của Bradley Martyn trên trang web thể dục của chúng tôi, Jacked Gorilla.

Tính đến năm 2022, giá trị tài sản ròng của Bradley Martyn là 2 triệu đô la.

Điểm nổi bật

Dưới đây là một số điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Bradley Martyn:

  • 2,2 triệu người đăng ký trên YouTube (2019)
  • 3,2 triệu người theo dõi trên Instagram (2019)

Trích dẫn yêu thích từ Bradley Martyn

“Tôi bắt đầu quảng bá dịch vụ huấn luyện cá nhân và huấn luyện trực tuyến của mình ngay sau khi Instagram ra mắt. Tôi tin rằng tôi là một trong những người tập thể hình đầu tiên bắt đầu làm điều này trên mạng xã hội. Khi IG lần đầu ra mắt, đã có những người huấn luyện / đào tạo người khác qua email, nhưng rất ít người thực sự sử dụng mạng xã hội để quảng cáo các loại dịch vụ này. ” – Bradley Martyn

“Tôi sẽ không nói rằng tôi thích ai hơn người kia. Tôi thích tạo nội dung cho youtube nhất. Nếu tôi phải loại bỏ tất cả, trừ một cái thì có lẽ tôi sẽ giữ lại youtube chỉ vì tôi cảm thấy thú vị nhất khi tạo nội dung với nền tảng của họ. ” – Bradley Martyn

“Tôi đang ở trên Facebook nhưng nó chắc chắn nằm trong danh sách thấp hơn những người khác. Tôi thừa nhận rằng tôi đã không theo dõi quá nhiều về những gì đang diễn ra bên ngoài một số meme, bài đăng và liên kết mà tôi thấy trên các hình thức truyền thông xã hội khác nhau. ” – Bradley Martyn

“Tôi từng tham gia thi đấu Men’s Physique khi giải mới ra mắt. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về việc cạnh tranh trong bộ phận Classic Physique mới, nhưng hiện tại tôi vẫn đang tập trung vào việc xây dựng các thương hiệu của mình: BMFIT, Zoo Culture, Origin Supp Supplement và Culture Cast. ” – Bradley Martyn

“Càng lớn càng khiến bạn được chú ý, nhưng đó không phải lúc nào cũng là điều tốt. Nó có thể giúp bạn kiếm được các cô gái không? Có lẽ nếu cô gái mà bạn quan tâm thích cơ bắp của bạn. Bạn cần một nhân cách. Bạn sẽ không có được các cô gái chỉ đơn giản là có cơ bắp ”. – Bradley Martyn

3 bài học từ Bradley Martyn

Bây giờ bạn đã biết tất cả về giá trị tài sản ròng của Bradley Martyn và cách anh ấy đạt được thành công; hãy cùng xem qua một số bài học mà chúng ta có thể học được từ anh ấy:

1. Hãy tự mình đầu tiên

Làm hài lòng người khác để được chấp thuận và chấp nhận có thể cảm thấy tốt trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng, bạn sẽ đánh mất chính mình và cảm thấy bực bội.

2. Tự trung thực là Tự do

Khi bạn phủ nhận một điều gì đó, bạn đang làm mờ bản thân trước sự thật. Ngay cả khi sự thật gây đau đớn tạm thời, nó cuối cùng sẽ giải phóng bạn. Hãy hoàn toàn trung thực với bản thân để bạn có thể sống chân thực.

3. Hoàn hảo là nhàm chán

Sự hoàn hảo là điều không thể đạt được, và việc theo đuổi nó khiến chúng ta trở nên nhàm chán. Chính sự khác biệt của chúng ta, sự bình thường của chúng ta và sự không hoàn hảo đã kết nối chúng ta với nhân loại và biến chúng ta thành hiện thực.

Bản tóm tắt

Bradley Martyn là một ngôi sao truyền thông xã hội, vận động viên thể hình và chuyên gia thể hình người Mỹ. Anh ấy điều hành một kênh video nổi tiếng, cùng với một số hồ sơ mạng xã hội khác.

Tính đến năm 2022, giá trị tài sản ròng của Bradley Martyn là khoảng 2 triệu đô la.

Bạn nghĩ gì về giá trị tài sản ròng của Bradley Martyn? Để lại bình luận bên dưới.

Bài viết liên quan

Leave a Comment