DU LỊCH 

Ép nhà ‘hai giá’, tăng thu thuế chuyển nhượng bất động sản nghìn tỷ

Rate this post

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị nên kết quả thu thuế chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh.

Để chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Cục Thuế các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh; xây dựng dữ liệu giá giao dịch bất động sản để công khai, thuận tiện cho người nộp thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp về việc phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu trong thực chuyển nhượng bất động sản.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, công tác chống thất thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản đã đạt được những kết quả bước đầu. Tính chung cả năm 2021, thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản sẽ đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4,9 nghìn tỷ đồng (tăng 30%) so với năm 2020. Năm 2022, chỉ trong 5 tháng đầu năm, thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đạt 16 nghìn tỷ đồng, tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 3849 / BTC-TCT ngày 28/4/2022 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động. Hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, cũng ngày 28/4/2022, Tổng cục Thuế có công văn số 1381 / TCT-DNNCN ngày 28/4/2022 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. y tá.

Công văn này cho biết, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 3778 / BTC-VP ngày 27/4/2022 và Công văn số 3849 / BTC-TCT ngày 28/4/2022 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản , Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các quy định. nội dung nêu tại Công văn số 3849 / BTC-TCT ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính. Đối với các nhiệm vụ chức năng, cần phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có biến động giá cao hơn giá UBND ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

Thứ hai, chỉ đạo, quán triệt các phòng, tổ liên quan đến công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính. quy trình làm việc trực tiếp với người nộp thuế theo quy định tại Quy chế tiếp công dân của cơ quan thuế các cấp và quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa liên thông.

Thứ ba, chỉ đạo và có cơ chế giám sát để tránh hiện tượng nhũng nhiễu gây khó khăn trong quá trình cán bộ thuế tuyên truyền, hướng dẫn kê khai giá chuyển nhượng bất động sản cho người nộp thuế.

Giao Phòng Kiểm tra nội bộ; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng chỉ đạo việc xây dựng nội dung thanh tra nội bộ, chương trình, kế hoạch thanh tra theo chương trình, kế hoạch hoặc yêu cầu đột xuất; thanh tra tính liêm chính của công chức thuế trong việc chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đảm bảo tính minh bạch – liêm chính của ngành thuế.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống thất thu trong hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản. Có biện pháp xử lý hoặc kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp trốn thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

https://cafef.vn/siet-nha-hai-gia-tang-thu-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san-hang-nghin-ty-20220718000635891.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment